fbpx

ทัวร์ชุมพร

Chumphon

CHUMPHON ชุมพร

ังหวัดชุมพร เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ถูกตั้งขึ้นเมื่อใดไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนัก แต่จากหลักฐานในกฎหมายตราสามดวงในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(สมัยกรุงศรีอยุธยา) จึงสันนิษฐานได้ว่าจังหวัดชุมพรนั้นมีอายุมากกว่า 600 ปีแล้ว นอกจากนี้ชุมพรเองก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งทางบกและทางทะเลรวมถึงเกาะแก่งใกล้เคียงมากมาย ที่สามารถล่องเรือเที่ยวชมดำน้ำดูปะการังได้ เช่น เกาะมะพร้าว เกาะขนาดเล็ก ที่มีหาดทรายขาวเนื้อนวลละเอียด และยังมีแนวปะการังที่มีความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติสูงอีกแห่งหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ

เป็นจังหวัดตอนบนสุดของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยาวแคบ มีเนื้อที่ประมาณ 6,189.4 ตารางกิโลเมตร และมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 222 กิโลเมตร ความกว้าง 36 กิโลเมตร มีเกาะแก่งต่าง ๆ 44 เกาะ ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ตเป็นเส้นพรมแดนแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ปกคลุมด้วยพื้นที่ป่ากว่า 40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ท่าแซะ ปะทิว หลังสวน สวี ทุ่งตะโก ละแม และพะโต๊ะ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ

อาณาเขต

• ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบางสะพนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และเมืองมะริดสาธารณรัฐสังคมเมียนมาร์

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2021/2564