fbpx

ทราเวลเอ็กซ์เพรส

โดย บริษัท นาวา ซัน จำกัด (กรุงเทพ)

วิสัยทัศน์

และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการบริการการท่องเที่ยวระดับประเทศ

พันธกิจหลักองค์กร

คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการและพึงพอใจของลูกค้าจากกระบวนการทำงานที่คำนึงถึงคุณค่าต่อสังคมมากกว่าผลกำไรขององค์กร พร้อมกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้และรักษาคงไว้ซึ่งดุลยภาพของทรัพยากร ส่งต่อแนวคิดการเรียนรู้และหวงแหนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย เพื่อความยั่งยืนของรอยยิ้มและความสุขของคนไทย

ทราเวลเอ็กซ์เพรส
  • Vestibulum id ligula
  • Mattis Fringilla Ultricies
  • Egestas Fermentum
  • Adipiscing Vulputate

พันธกิจ

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้นและแฟรนไชสซี

ร่วมสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อการเติบโตขององค์กรและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความยุติธรรม และความสัมพันธ์ที่ดี

พันธกิจต่อพนักงาน

ให้คุณค่าต่อพนักงานประดุจคนในครอบครัว ให้ความเคารพและให้เกียรติต่อกันเสมอ สนับสนุนและผลักดันศักยภาพพนักงานเพื่อพัฒนาให้ทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำโดยคำนึงถึงการเติบโตในอนาคตของพนักงานมากกว่าการเติบโตขององค์กร วางโครงสร้างการทำงานและผลตอบแทนในอนาคตที่ชัดเจน