fbpx

ทัวร์ราชบุรี

Ratchaburi

RATCHABURI ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี หรือ เมืองแม่กลอง เดิมชื่อเมืองพระราชาราชบุรี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เป็น ที่อยู่อาศัยของคนมาหลายยุคหลายสมัย และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ช้านาน โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในอดีตจังหวัดราชบุรีเคยเป็นหัวเมืองหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เข้ามาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ โดยแคว้นสุวรรณภูมิมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่จ.นครปฐม หรือสมัยนั้นเรียกกันว่า “ทวารวดี” และราชบุรีเองก็ยังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชมาแต่ครั้งโบราณ และทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า จึงพบได้ว่าราชบุรีเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ

มีเนื้อที่ประมาณ 5,196.462 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,789 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 43 ของประเทศไทย มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านเขตจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขาสูง บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า และด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เขาวัง วัดหนองหอย เขาวัง เขาหลวง ถ้ำเขางู ตลาดน้ำดำเนินสะดวก น้ำตกเก้าโจน เป็นต้น

คำขวัญจังหวัดราชบุรี

“คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี”

 

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2021/2564