fbpx

ทัวร์อยุธยา

Ayutthaya

AYUTTHAYA อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย โดยทั่วไปถูกนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กรุงเก่า” หรือ “เมืองกรุงเก่า” ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75 กิโลเมตร เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีอำเภอเมือง มีอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยในอดีตยังมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทยด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 1893 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกู้เอกราช วีรกรรมและด้านขนบธรรมเนียมประเพณีมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารดังคำกล่าวว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมากมายไปด้วยวัดวาอาราม ปราสาทราชวังและปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุมากมายกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบต่อกันมา 33 พระองค์ โดยมีราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันปกครองอาณาจักร รวม 5 ราชวงศ์ด้วยกัน

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2020/2563