ราคา
เริ่มต้น11,8889,888
จองเลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ-สกุล *
โทร*
อีเมล์ของคุณ (ถ้ามี)
วันเดินทาง *
จำนวนผู้เดินทาง *
ข้อความสอบถาม *
* ฉันยอมรับ เงื่อนไขการจอง และ ข้อปฏิบัติในการเดินทาง.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โทร.083-5961888

จองเลย

เก็บในรายการโปรด

เพิ่มรายการโปรด ต้องมีบัญชีผู้ใช้

17158

add friend

add friend

แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (Nok Air)

0
 • สนามบินดอนเมือง
 • รวมโรงแรมที่พัก
 • 3 วัน 2คืน
 • อาหารรวม 6 มื้อ
 • จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • จองขั้นต่ำ 1 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยวในแพ็คเกจทัวร์

วันที่ 1  ( มื้ออาหาร ) : กลางวัน ดินเนอร์
โรงแรม : AKIRA BEACH RESORT หรือระดับเทียบเท่ากัน
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – สตูล – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หมู่บ้านชาวเล – ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 2  (มื้ออาหาร) : เช้า กลางวัน
โรงแรม : AKIRA BEACH RESORT หรือระดับเทียบเท่ากัน
ดำน้ำดูปะการัง

GREEN SEASON ช่วง ก.ย.-ต.ค. โซนอาดังตะวันออก เกาะกระ,เกาะอาดัง,อ่าวแม่หม้าย

HIGH SEASON ช่วง พ.ย.-พ.ค.โซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง,เกาะยาง,เกาะราวี,เกาะอาดัง

วันที่ 3  (มื้ออาหาร) : เช้า กลางวัน
เช็คเอ้าท์ที่โรงแรม : – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากปารา – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – ท่าอากาศยานหาดใหญ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ตารางเดินทาง เดือนตุลาคม 2563

 • วันที่  17 – 19  ตุลาคม  2563  :  ราคา  9,888 / ท่าน

วันที่  31ตุลาคม-2พฤศจิกายน  2563  :  ราคา  9,888 / ท่าน

 • วันที่  14 – 16  พฤศจิกายน  2563  :  ราคา  10,888 / ท่าน
 • วันที่  28 – 30  พฤศจิกายน  2563  :  ราคา  11,888 / ท่าน
 • วันที่  10 – 12  ธันวาคม  2563  :  ราคา  11,888 / ท่าน
 • วันที่  1 – 3  มกราคม  2564  :  ราคา  8,888 / ท่าน 

*** เด็กทารก 0-2 ปี ราคา 1,300 บาท และ กรณีพักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว ชำระเพิ่ม 2,500 บาท ***

(หมายเหตุ:สายการบินอาจมีขยับไฟล์ทหรือปรับเปลี่ยนเวลาบินได้ ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามที่สายการบินจัดสรร)
ราคาทัวร์ไม่รวมหนักมสัมภาระโหลดใต้เครื่อง กรณีตอ้งการซื้อเพิ่ม 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาท/เที่ยว/ท่าน และไม่รวมค่าอาหารหรือเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

เดินทางออกจาก

สนามบินดอนเมือง (จังหวัดกรุงเทพฯ)

FLIGHT: DD7102 DMK-HDY  (06.00-07.25) สายการบินนกแอร์

จังหวัดปลายทาง

สนามบินหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)

FLIGHT : DD7115 HDY-DMK 19.20-20.45 หลัง24ต.ค.เป็นไฟล์ท DD7113 17.55-19.15 สายการบินนกแอร์

ราคาพิเศษ
ราคาเริ่มต้น
9,888.-
ราคาเด็กอายุ 0-2 ปี
1,300.-
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม
2,500.-

โปรดทำความเข้าใจ : โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง มัคคุเทศก์ หรือผู้กระทำการแทนบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการการตัดสินใจปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เราจะคำนึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชน์ของผู้เดินทางโดยรวมเป็นสำคัญ

โรงแรม

โรงแรมอาคีรา หลีเป๊ะ หลีสอร์ท

Superior (ห้องซูพีเรียร์)

370 Moo 7 Koh Lipe, Koh Sarai Sub-district, Muang, Satun 91000 370 หมู่ 7 เมือง สตูล 91000

โปรดทำความเข้าใจ : โปรแกรมทัวร์รวมโรงแรมที่พักตามที่ระบุ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่พักที่ระบุไว้ไม่มีห้องพักว่างหรือห้องพักไม่พร้อมให้บริการ ทางบริษัทจะจัดให้พักในโรงแรมที่มีระดับและมาตราฐานเดียวกัน

ราคารวม

 • เรือนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • อาหารรวม 6 มื้อ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

ราคาไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ
 • ผ้าปูนอน เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน

เงื่อนไขการจอง

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง

 1. สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **

เงื่อนไขการจอง

 1. มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
  ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน
 4. การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 5. การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย
 6. การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
  บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 8. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 9. ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน
  เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
แผนที่ท่องเที่ยว
จุดออกทัวร์

นักท่องเที่ยวอีก 19 คน กำลังดูรายการนี้

GDPR

 • เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าหลัก
ปลายทาง
ทัวร์
สมาชิก
ค้นหา